Trái phiếu

Trái tức

c Expand All C Collapse All

Lãi coupon trả định kỳ mà khách hàng nhận được khi mua sẽ được TCBS tự động đặt mua chứng chỉ quỹ TCBF/TCFF/TCEF để tái đầu tư giúp khách hàng nhận được lợi nhuận cao hơn. Lãi sinh lãi.

Quý khách có thể lựa chọn tái đầu tư vào bất kỳ Quỹ đầu tư mà TCBS đang phân phối như: TCBF, TCEF, TCFF, …

Không, TCBS sẽ tự động thực hiện đặt lệnh cho khách hàng

Khi đặt mua trái phiếu iBond hoặc qua cổng giao dịch iConnect, khách hàng có thể chọn tham gia chương trình trái tức sinh lời.

Khách hàng mua trái phiếu được hưởng toàn bộ quyền lợi của Người sở hữu trái phiếu, bao gồm quyền nhận lãi trái phiếu (nếu Khách hàng vẫn sở hữu trái phiếu tại ngày chốt quyền gần nhất trước ngày trả lãi)

Không. Lãi suất đầu tư khách hàng nhận được là giá trị sau thuế.