Chứng quyền

c Expand All C Collapse All

Chứng quyền có bảo đảm (CW) là chứng khoán do công ty chứng khoán phát hành, được niêm yết trên sàn chứng khoán, có mã giao dịch riêng và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở.

Không

Quý khách đặt lệnh tại mục Đặt lệnh cổ phiếu trên TCInvest tương tự chứng khoán cơ sở.

Thời hạn của CW tính từ ngày chào bán đến ngày đáo hạn tối thiểu là 03 tháng và tối đa là 02 năm.

Khi bán CW trước đáo hạn, phương thức giao dịch/ phí/ thuế giống như chứng khoán cơ sở, tuy nhiên không được vay ký quỹ (margin).
Lưu ý:
– Lợi nhuận ròng = (Giá CW bán – Giá mua) x Số lượng CW
– Phí, thuế được tính trên Giá trị giao dịch = Giá CW khớp x Số lượng CW

Nếu giữ chứng quyền đến đáo hạn:

  • Lỗ: Nhà đầu từ không nhận được gì
  • Hòa vốn: Nhà đầu tư không nhận được gì
  • Lãi thì Nhà đầu tư:
    – Nhận được số tiền chênh lệch vào ngày T+5 = (Giá thanh toán – Giá thực hiện) x (Số lượng CW/Tỷ lệ chuyển đổi)
    – Nộp thuế = 0.1% x Giá thanh toán x (Số lượng CW/ Tỷ lệ chuyển đổi)