iCopy phái sinh

Dành cho iTrader

c Expand All C Collapse All

Hiện tại tiểu khoản của iTrader hoàn toàn độc lập và chưa được hỗ trợ liên kết với tài khoản ngân hàng.

Quý khách cần đóng hết vị thế. Sau đó vào mục iWealth Partner, xem mục iCopy phái sinh và chọn Hủy vai trò. Vai trò sẽ được hủy ngay lập tức kể từ lúc Quý khách thao tác thành công. Quý khách có thể đăng ký trở lại thành iTrader sau 01 ngày làm việc.

 

 

Có. Quý khách cần có các điều kiện sau:

  • Có tài khoản phái sinh đã kích hoạt
  • Không có vị thế đang mở và/ hoặc lệnh đang treo
  • Đăng ký trở thành iTrader Phái Sinh trong mục iWealth Partner, mục iCopy Phái Sinh

Hiện tại, hệ thống đang phát triển để iTrader Phái Sinh xem được trong giao diện iTrader Phái Sinh

  • Cách nộp/rút tiền, đặt lệnh vẫn như giao diện Nhà đầu tư thông thường
  • Tuy nhiên, iTrader chỉ được giao dịch trong Whitelist: là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có ngày đáo hạn gần nhất. Riêng tại ngày đáo hạn, iTrader có thể giao dịch 02 loại hợp đồng có ngày đáo hạn gần nhất.

Phí/thuế như giao dịch thông thường, tham khảo tại đây

iTrader được hưởng Phí thông tin và Phí hiệu quả đầu tư, chi tiết tại đây. Phí được thanh toán bằng iXu vào ngày 15 hàng tháng

Quý khách cần có các điều kiện sau:

  • Là iWealth Partner (Xem hướng dẫn đăng ký tại đây)
  • Có tài khoản phái sinh đã kích hoạt
  • Không có vị thế đang mở và/ hoặc lệnh đang treo
  • Đăng ký trở thành iTrader Phái Sinh trong mục iWealth Partner, mục iCopy Phái Sinh