iCopy

iCopy phái sinh

c Expand All C Collapse All

Có. Quý khách có 2 lựa chọn để sao chép:

 • Sao chép mới
 • Sao chép danh mục hiện tại

Hiện tại tiểu khoản của iTrader hoàn toàn độc lập và chưa được hỗ trợ liên kết với tài khoản ngân hàng.

Có thể chuyển CP lô lẻ đến tiểu khoản Thường hoặc tiểu khoản Margin. Không thể chuyển cổ phiếu lô lẻ sang tiểu khoản icopy khác.

Quý khách cần đóng hết vị thế. Sau đó vào mục iWealth Partner, xem mục iCopy phái sinh và chọn Hủy vai trò. Vai trò sẽ được hủy ngay lập tức kể từ lúc Quý khách thao tác thành công. Quý khách có thể đăng ký trở lại thành iTrader sau 01 ngày làm việc.

 

 

Có. Quý khách cần có các điều kiện sau:

 • Có tài khoản phái sinh đã kích hoạt
 • Không có vị thế đang mở và/ hoặc lệnh đang treo
 • Đăng ký trở thành iTrader Phái Sinh trong mục iWealth Partner, mục iCopy Phái Sinh

Hiện tại, hệ thống đang phát triển để iTrader Phái Sinh xem được trong giao diện iTrader Phái Sinh

 • Cách nộp/rút tiền, đặt lệnh vẫn như giao diện Nhà đầu tư thông thường
 • Tuy nhiên, iTrader chỉ được giao dịch trong Whitelist: là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có ngày đáo hạn gần nhất. Riêng tại ngày đáo hạn, iTrader có thể giao dịch 02 loại hợp đồng có ngày đáo hạn gần nhất.

Phí/thuế như giao dịch thông thường, tham khảo tại đây

iTrader được hưởng Phí thông tin và Phí hiệu quả đầu tư, chi tiết tại đây. Phí được thanh toán bằng iXu vào ngày 15 hàng tháng

Quý khách cần có các điều kiện sau:

 • Là iWealth Partner (Xem hướng dẫn đăng ký tại đây)
 • Có tài khoản phái sinh đã kích hoạt
 • Không có vị thế đang mở và/ hoặc lệnh đang treo
 • Đăng ký trở thành iTrader Phái Sinh trong mục iWealth Partner, mục iCopy Phái Sinh

iTrader chỉ có thể hủy đăng ký khi iTrader không có Copier hoặc đã đóng hết vị thế. Trường hợp iTrader đã đóng hết vị thể và hủy đăng ký, hệ thống sẽ gửi thông báo cho iCopiers.

Hệ thống sẽ đóng hết tất cả vị thế đang mở, thu phí sao chép và rút tiền từ VSD về tiểu khoản phái sinh.

 

Quý khách vào mục iCopy để thao tác Dừng sao chép. Việc dừng sao chép sẽ hoàn tất khi hệ thống xử lý đóng toàn bộ vị thế (nếu có), chuyển tiền về tiểu khoản phái sinh và thu đủ nghĩa vụ nợ, phí sao chép.

Không.

Không. Quý khách chỉ có thể chủ động thực hiện giao dịch khi không còn là iCopier.

Có, lệnh sẽ bị hủy.

Có, dù tài khoản của iTrader vẫn đảm bảo tỉ lệ an toàn.

Hệ thống cũng sẽ sinh lệnh đóng vị thế tương ứng của iCopier, dù có thể iCopier chưa chạm ngưỡng xử lý đóng vị thế bắt buộc.

Có. Lãi (nếu có) sẽ được thanh toán về tiểu khoản phái sinh vào đầu ngày giao dịch kế tiếp. Khi số tiền cộng dồn trong tiểu khoản phái sinh trên 1 triệu đồng, hệ thống sẽ tự động nộp ký quỹ VSD (vào lúc 8h sáng) để tăng giá trị sao chép cho Copier.

Có 2 cách như sau:

 1. Quý khách vào mục iCopy và chọn “Đầu tư thêm” để tăng giá trị sao chép, đây là cách tối ưu và cho kết quả tăng sức mua tài khoản nhanh nhất.
 2. Quý khách nộp tiền vào tiểu khoản phái sinh: Tại đầu ngày giao dịch, hệ thống sẽ tự động nộp tiền (tối thiểu là 1 triệu đồng) từ tiểu khoản phái sinh lên ký quỹ phái sinh tại VSD để tăng giá trị sao chép

Có nhiều lý do để lệnh sao chép không thành công như:

 • Sức mua của iCopier không đủ để ký quỹ cho tối thiểu 01 hợp đồng
 • Thị trường biến động biên độ lớn trong khoảng thời gian ngắn, dẫn đến lệnh sao chép sinh ra nhưng thị giá đã thay đổi nên không được khớp
 • iTrader khớp lệnh, trong lúc hệ thống đang sinh lệnh chờ khớp cho iCopier thì iTrader đảo vị thế, lệnh chờ khớp theo iTrader sẽ bị hủy
 • Khi lệnh của iTrader khớp, hệ thống sẽ sinh lệnh tự động cho iCopier
 • Lệnh sẽ được sinh theo nguyên tắc:
  Số lượng vị thế (iCopier) = SL đã khớp (của iTrader) * [(AUM của iCopier)/(AUM của iTrader)]

Giá đóng/mở = Giá iTrader khớp + biên độ

Tham khảo chi tiết nguyên tắc sinh lệnh tại Điều khoản và điều kiện, mục 3.4

 • Phí/thuế như giao dịch thông thường, tham khảo tại đây
 • Phí Quản lý tài khoản: Là phí iCopier trả cho TCBS, tính trên AUM của tài khoản iCopier
 • Phí Thông tin: Là phí iCopier trả cho iTrader, tính trên AUM của tài khoản iCopier
 • Phí Hiệu quả đầu tư: Là phí iCopier trả cho iTrader, tính trên hiệu quả đầu tư của tài khoản iCopier.
 • Phí Quản lý tài khoản và Phí Thông tin có tổng giá trị từ 2%/năm – 7%/năm tùy cấp độ của iTrader và thỏa thuận của các bên.
 • Phí Hiệu quả đầu tư có giá trị từ 0% đến 40% tính trên lợi nhuận vượt mức của Tài khoản iCopier, tùy theo cấp độ của iTrader và thỏa thuận của các bên.

Quý khách có thể nộp vào ký quỹ phái sinh, tiểu khoản phái sinh hoặc tiểu khoản thường.

Tại thời điểm sao chép, TCBS sẽ cắt tiền theo thứ tự ưu tiên: tiền ký quỹ phái sinh tại VSD -> tiểu khoản phái sinh -> tiểu khoản thường

Trường hợp tiểu khoản phái sinh có thêm số dư tiền (tối thiểu là 1 triệu đồng) sau khi đăng ký sao chép thành công, tại mỗi 8h sáng ngày giao dịch, hệ thống sẽ tự động nộp tiền ký quỹ phái sinh lên VSD để tăng giá trị sao chép. Vì vậy, nếu không có nhu cầu tăng giá trị sao chép, Quý khách vui lòng chuyển tiền ra khỏi tiểu khoản phái sinh.

Ví dụ: Quý khách có 30 triệu trên ký quỹ phái sinh tại VSD (1), 20 triệu trên tiểu khoản phái sinh (2), 40 triệu trên tiểu khoản thường (3).

 • Nếu QK có nhu cầu sao chép với số vốn là 50 triệu đồng, TCBS sẽ dùng toàn bộ số dư (1) và (2)
 • Nếu QK có nhu cầu sao chép với số vốn là 60 triệu đồng, TCBS sẽ dùng toàn bộ số dư (1), (2) và cắt thêm 10 triệu trên số dư (3)
 • Nếu QK có nhu cầu sao chép với số vốn là 40 triệu đồng, TCBS sẽ dùng toàn bộ số dư (1), cắt thêm 10 triệu trên số dư (2), và chuyển 10 triệu từ (2) sang (3)

Không. Quý khách chỉ có thể sao chép duy nhất 01 iTrader tại 1 thời điểm. Khi muốn đổi iTrader, Quý khách vui lòng hoàn tất dừng sao chép iTrader hiện tại trước khi đăng ký sao chép mới.

Không.

 • Đã có tài khoản phái sinh được kích hoạt
 • Số dư tiền mặt từ 30 triệu trở lên (Số dư sẽ được tính toán theo thứ tự tiền mặt ký quỹ phái sinh trên VSD -> tiểu khoản phái sinh -> tiểu khoản thường)
 • Đang không có vị thế mở và không có nghĩa vụ nợ cần thanh toán trên tiểu khoản phái sinh tại thời điểm sao chép.

Sức mua bao gồm: tiền mặt, tiền bán chờ về trên chính tiểu khoản Sao chép và tiền mặt trên tài khoản ngân hàng (trong trường hợp có kết nối giữa tài khoản TCBS và Techcombank).