Hướng dẫn cách đặt lệnh, tìm hiểu thông tin về biểu phí giao dịch và các chương trình đầu tư thêm để gia tăng lợi nhuận