Shopping cart close

Hướng dẫn

Trung tâm hỗ trợ / Giao dịch chứng khoán / Trái phiếu / Các tổ chức cung cấp dịch vụ cho trái phiếu
Kiến thức trái phiếu, Trái phiếu

Các tổ chức cung cấp dịch vụ cho trái phiếu

Đơn vị tư vấn phát hành

Đơn vị tư vấn phát hành là tổ chức có vai trò trung gian thực hiện dịch vụ phát hành cho doanh nghiệp và thu phí phát hành từ doanh nghiệp.

Đại lý thanh toán

Đại lý thanh toán là tổ chức thực hiện việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn thanh toán của trái phiếu theo sự ủy quyền của tổ chức phát hành.

Đại lý lưu ký chuyển nhượng

Đại lý đăng ký lưu ký, quản lý chuyển nhượng trái phiếu là đơn vị do Tổ chức phát hành lựa chọn để thực hiện các công việc:

(i) Lập và quản lý danh sách người sở hữu trái phiếu; quản lý và xác nhận việc chuyển nhượng (sang tên) trái phiếu;

(ii) Thực hiện phong tỏa, giải tỏa trái phiếu phục vụ cho các giao dịch cầm cố trái phiếu;

(iii) và các nghiệp vụ khác theo quy định…..

Đại lý quản lý tài sản bảo đảm

Đại lý quản lý tài sản bảo đảm (“TSBĐ”) là tổ chức được Tổ chức phát hành lựa chọn để thực hiện các công việc sau:
(i) Nhận và quản lý TSBĐ cho trái phiếu;
(ii) Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm cho trái phiếu theo quy định của pháp luật;
(iii) Theo dõi biến động giá trị tài sản, yêu cầu tổ chức phát hành và bên bảo đảm định giá tài sản định kỳ để xác định các sự kiện thiếu, thừa, bổ sung/rút bớt tài sản bảo đảm;
(iv) Theo dõi cam kết của tổ chức phát hành/bên bảo đảm liên quan đến TSBĐ;
(v) Thực hiện các thủ tục để xử lý TSBĐ và phân bổ tiền thu được từ việc xử lý tài sản khi xảy ra sự kiện xử lý TSBĐ.

Đại diện người sở hữu trái phiếu

Đại diện người sở hữu trái phiếu là tổ chức được Tổ chức phát hành lựa chọn để thực hiện các công việc sau:
(i) giám sát việc tuân thủ các cam kết của tổ chức phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu;
(ii) Làm trung gian liên lạc giữa người sở hữu trái phiếu, tổ chức phát hành và các tổ chức có liên quan khác;
(iii) Tổ chức lấy ý kiến Trái chủ đối với các sự kiện ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu…

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

Có, đối với các trái phiếu được Techcombank phê duyệt nhận làm tài sản đảm bảo vay cầm cố theo chính sách cho vay của Techcombank tại từng thời kỳ.

Tags :
Scroll To Top